وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد؛ برنامه آموزشی فعالیت مدارس هفته آینده ابلاغ می‌شود.

تقسیم بندی زمان آموزش به دو بخش سه روزه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توانیم دانش‌آموزان را در هر کلاس تحت آموزش داشته باشیم.

در مناطقی با تعداد بالای دانش آموزان ناگزیر به تغییر برنامه‌ها هستیم.

زمان آموزش را به دو بخش سه روزه تقسیم می‌کنیم به این ترتیب که ۳ روز حضوری و ۳ روز آموزش غیرحضوری باشد.

همچنین تعطیلی پنج‌شنبه مدارس را لغو کردیم تا ۶ روز آموزشی داشته باشیم.

جزئیات برنامه آموزشی تدوین و هفته آینده به تمام مدارس کشور ابلاغ می‌شود.

متناسب با وضعیت زرد، سفید و قرمز در استان‌های مختلف کشور عمل می‌کنیم.

ساعات دروسی که باید حضوری یا غیرحضوری باشد، بررسی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یر آموزش و پرورش مطرح کرد؛ برنامه آموزشی فعالیت مدارس هفته آینده ابلاغ می‌شود.

تقسیم بندی زمان آموزش به دو بخش سه روزه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توانیم دانش‌آموزان را در هر کلاس تحت آموزش داشته باشیم.

در مناطقی با تعداد بالای دانش آموزان ناگزیر به تغییر برنامه‌ها هستیم.

زمان آموزش را به دو بخش سه روزه تقسیم می‌کنیم به این ترتیب که ۳ روز حضوری و ۳ روز آموزش غیرحضوری باشد.

همچنین تعطیلی پنج‌شنبه مدارس را لغو کردیم تا ۶ روز آموزشی داشته باشیم.

جزئیات برنامه آموزشی تدوین و هفته آینده به تمام مدارس کشور ابلاغ می‌شود.

متناسب با وضعیت زرد، سفید و قرمز در استان‌های مختلف کشور عمل می‌کنیم.

ساعات دروسی که باید حضوری یا غیرحضوری باشد، بررسی شده است

یر آموزش و پرورش مطرح کرد؛ برنامه آموزشی فعالیت مدارس هفته آینده ابلاغ می‌شود.

تقسیم بندی زمان آموزش به دو بخش سه روزه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توانیم دانش‌آموزان را در هر کلاس تحت آموزش داشته باشیم.

در مناطقی با تعداد بالای دانش آموزان ناگزیر به تغییر برنامه‌ها هستیم.

زمان آموزش را به دو بخش سه روزه تقسیم می‌کنیم به این ترتیب که ۳ روز حضوری و ۳ روز آموزش غیرحضوری باشد.

همچنین تعطیلی پنج‌شنبه مدارس را لغو کردیم تا ۶ روز آموزشی داشته باشیم.

جزئیات برنامه آموزشی تدوین و هفته آینده به تمام مدارس کشور ابلاغ می‌شود.

متناسب با وضعیت زرد، سفید و قرمز در استان‌های مختلف کشور عمل می‌کنیم.

ساعات دروسی که باید حضوری یا غیرحضوری باشد، بررسی شده است

این خبر را به اشتراک بگذارید :