به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا،نشست دکتر محمد کعب عمیر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با دکتر شریعتمداری وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی برگزار گردید.
این نشست صمیمی در ساختمان وزارت کار و رفاه و در تاریخ ٢١ تیرماه ٩٩ پیرامون و در خصوص مسائل مختلف استان و حوزه پیرامونی شهرهای تابعه نماینده بحث و تبادل نظر شد و مجوزهای طرح های مهم در حوزه انتخابیه اخذ و دریافت گردید.
اهم مباحث مطرح شده بشرح ذیل می باشد:
✔اخذ مجوز احداث بیمارستان در شهرستان شوش دانیال
✔دریافت مجوز احداث درمانگاه در شهر الوان
✔اخذ مجوز احداث پتروپالایشگاه
✔دریافت مجوز احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در شهرستان شوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا،نشست دکتر محمد کعب عمیر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با دکتر شریعتمداری وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی برگزار گردید.
این نشست صمیمی در ساختمان وزارت کار و رفاه و در تاریخ ٢١ تیرماه ٩٩ پیرامون و در خصوص مسائل مختلف استان و حوزه پیرامونی شهرهای تابعه نماینده بحث و تبادل نظر شد و مجوزهای طرح های مهم در حوزه انتخابیه اخذ و دریافت گردید.
اهم مباحث مطرح شده بشرح ذیل می باشد:
اخذ مجوز احداث بیمارستان در شهرستان شوش دانیال
دریافت مجوز احداث درمانگاه در شهر الوانبه گزارش پایگاه خبری بنای زیبا،نشست دکتر محمد کعب عمیر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با دکتر شریعتمداری وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی برگزار گردید.
این نشست صمیمی در ساختمان وزارت کار و رفاه و در تاریخ ٢١ تیرماه ٩٩ پیرامون و در خصوص مسائل مختلف استان و حوزه پیرامونی شهرهای تابعه نماینده بحث و تبادل نظر شد و مجوزهای طرح های مهم در حوزه انتخابیه اخذ و دریافت گردید.
اهم مباحث مطرح شده بشرح ذیل می باشد:
اخذ مجوز احداث بیمارستان در شهرستان شوش دانیال
ریافت مجوز احداث درمانگاه در شهر الوانبه گزارش پایگاه خبری بنای زیبا،نشست دکتر محمد کعب عمیر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با دکتر شریعتمداری وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی برگزار گردید.
این نشست صمیمی در ساختمان وزارت کار و رفاه و در تاریخ ٢١ تیرماه ٩٩ پیرامون و در خصوص مسائل مختلف استان و حوزه پیرامونی شهرهای تابعه نماینده بحث و تبادل نظر شد و مجوزهای طرح های مهم در حوزه انتخابیه اخذ و دریافت گردید.
اهم مباحث مطرح شده بشرح ذیل می باشد:
اخذ مجوز احداث بیمارستان در شهرستان شوش دانیال
دریافت مجوز احداث درمانگاه در شهر الوان

این خبر را به اشتراک بگذارید :