جزئیات مبنای تعیین حقوق بازنشستگی در تأمین اجتماعی

جزئیات مبنای تعیین حقوق بازنشستگی در تأمین اجتماعی

محمدحسن زدا درباره مبنای تعیین حقوق بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: برخی از افراد می‌گویند چرا حقوق ما با سایر بستگانمان که مانند هم ۳۰ سال سابقه داریم متفاوت است؟ حتی گاهی افراد می‌گویند حقوق...