• فولاد اکسین و بلاتکلیفی مدیریتی…صندوق بازنشستگی فکری بیندیشد

    فولاد اکسین و بلاتکلیفی مدیریتی…صندوق بازنشستگی فکری بیندیشد

    در حالیکه چند ماهی است شایعه رفتن علی محمدی از شرکت فولاد اکسین قوت گرفته است و گزینه هایی همچون محسن ابوعلی و مصطفی اسکندری عضو هیئت مدیده اکسین نیز به عنوان جانشین محمدی مطرح شده اند کماکان علی محمدی بر مسند اکسین تکیه کرده و این موضوع باعث بلاتکلیفی و سردرگمی در مجموعه ی