انتقال تجربه‎ مناطق نفت‎خیز جنوب در زمینه تشكیل كمیته پیشگیری و كنترل آسیب‎های اجتماعی

انتقال تجربه‎ مناطق نفت‎خیز جنوب در زمینه تشكیل كمیته پیشگیری و كنترل آسیب‎های اجتماعی

نشست مشترک كمیته پیشگیری و كنترل آسیب های اجتماعی شركت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شركت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی با هدف انتقال تجربه های شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب در خصوص تشكیل كمیته پیشگیری و كنترل آسیب های...